top of page
  • Foto van schrijverLynn Vandermast

Veel gestelde vragen in coronatijden


Ik ben technisch werkloos waardoor de betaling van het maandelijks huurbedrag moeilijk ligt. Wat nu?

Huishuur betalen in tijden van corona is voor velen niet altijd even makkelijk. Momenteel is er nog geen wet die je toelaat uitstel van betaling af te dwingen bij de verhuurder. Het Vlaams Huurdersplatform vraagt de Vlaamse regering om dringend maatregelen te treffen.

Ga zeker in overleg met de verhuurder en vraag een eventueel uitstel van betaling of een beperkte korting op de maandelijkse huur. Er bestaat geen wet waardoor de verplichting voor huurders om huur te betalen wegvalt. Niets belet natuurlijk dat verhuurder uit vrije wil de huur of een deel ervan kwijtschelden. Vraag om dit eventueel op papier te zetten.


Ons huurcontract eindigt binnenkort. Er zou een plaatsbeschrijving moeten plaatsvinden en de waarborg bij de bank moet worden vrijgegeven. Wat als dat niet kan doorgaan?

Is de verhuis praktisch nog haalbaar? Indien niet, verwittig dan de verhuurder dat de geplande afspraken niet kunnen doorgaan omwille van een situatie van overmacht, verwijs hierbij zeker naar de maatregelen rond het coronavirus. Overleg met de verhuurder en verzoek om een uitstel van twee of drie maanden, stel de verhuurder gerust dat je de maandelijkse huur zal blijven voldoen zodat deze ook zeker is van zijn maandelijkse inkomsten.

De Vlaamse regering heeft beslist dat uithuiszetting van huurders tijdens deze periode niet kan.


Voor de deblokkering van de huurwaarborg dienen huurder en verhuurder niet op hetzelfde ogenblik aanwezig te zijn bij de bank. Maak elk apart een afspraak met de bank voor de ondertekening. Dit geldt tevens voor de nieuwe huurder.


Plaatsbeschrijving:

Als u van oordeel bent dat alles toch kan doorgaan, dan kunnen de gemaakte afspraken gewoon uitgevoerd worden. In beginsel moet een intredende of uittredende plaatsbeschrijving tegensprekelijk worden opgemaakt. Het is niet langer toegestaan om hiervoor samen te komen. Zowel plaatsbeschrijvingen in aanwezigheid van de partijen en/of een deskundige, als bezoeken aan de huurwoning door kandidaat-huurders, worden door het federale crisiscentrum niet langer toegestaan. Neem als huurder zoveel mogelijk foto's bij de intrede van de woning, ook voor de verhuurder geldt dezelfde maatregel. Later kan nog steeds een plaatsbeschrijving worden opgemaakt aan de hand van de reeds gemaakte foto's.


Geen uittredende plaatsbeschrijving mogelijk? Neem foto's en laat de verhuurder een verklaring tekenen voor ontvangst van de sleutels. De meterstanden kunnen ook overgedragen worden, 1 van de partijen neemt foto's van de huidige meterstanden, zo kunnen de energieovername documenten ingevuld worden en per mail worden doorgezonden aan de andere partij ter ondertekening.


Mijn opzegtermijn loopt en een van de komende maanden moet ik de huurwoning verlaten. Kan de opzegtermijn door de omstandigheden worden verlengd?

U kunt (per e-mail of later per aangetekende brief) om een verlenging wegens buitengewone omstandigheden vragen voor bijvoorbeeld twee of drie maanden. Doe dat beter nu al, zodat de verhuurders zich ook op het uitstel van hun verhuis kunnen organiseren. Komen jullie tot een akkoord, zet dat dan best op papier met een handtekening van beide partijen of minstens via de uitwisseling van mails van het ondubbelzinnig akkoord. 

Komen jullie niet tot een akkoord, stuur dan via een aangetekende brief een verzoek tot verlenging wegens buitengewone omstandigheden aan de verhuurders. Doe dat ten laatste een maand voor het verstrijken van de opzegtermijn. Als je dat verzoek aangetekend hebt verzonden, kan de verhuurder akkoord gaan of weigeren. Bij weigering moet u zich tot de vrederechter wenden. Die houdt rekening met de belangen van beide partijen en neemt een beslissing. 


Mijn dochter is student en huurt een studentenkot, maar verblijft momenteel thuis tijdens de coronamaatregelen. Moet de huur van het leegstaande kot blijven betaald worden?

Mensen met studenten betalen intussen huurgelden voor koten die leegstaan. De huur moet betaald worden, maar studenten mogen niet meer naar hun kot. Het is een niet-essentiële verplaatsing. Momenteel is hiervoor nog geen oplossing voor handen dus de huur moet betaald worden. In afwachting van wettelijke maatregelen, communiceer zoveel mogelijk met de verhuurder om zo tot een oplossing te komen.


Kan een huurder op grond van de bestaande wetgeving in de huidige coronaomstandigheden een handelshuurcontract opzeggen of ontbinden? 

Neen, je kan je huurcontract niet zomaar opzeggen of ontbinden en je daarbij beroepen op de coronamaatregelen. Het is namelijk niet definitief onmogelijk geworden om als huurder je verplichtingen na te komen. Ook al is het misschien moeilijker geworden, je moet in principe je verplichtingen blijven nakomen.


Kan de handelshuur worden opgeschort?

Neen, zonder akkoord van je verhuurder kan je niet zelf beslissen om de huurgelden op te schorten. Het niet kunnen betalen omwille van financieel onvermogen, zelfs wanneer dat het gevolg is van een overmachtssituatie, zorgt er niet voor dat je je eigen betaalverplichting niet zou moeten nakomen. (Cassatie 28 juni 2018).


We hebben deze vragen even samengebonden en hopelijk helpen we jullie hier al iets verder mee.


Wij wensen jullie allen een goede gezondheid toe en stay safe.


Groetjes


Lynn & Mitch

KozilyComments


bottom of page